Jong!

Voor verwijzers

Oriëntatiefase

Cliënten/ouders en verwijzers kunnen per telefoon of email oriënterend contact opnemen met Jong!, met de vraag wat Jong! voor hen kan betekenen als zorgaanbieder. Er wordt dan geïnventariseerd of Jong! een passende hulpverlenings traject kan bieden voor de hulpvraag van de cliënt. Samen wordt dan afgestemd of er een afspraak voor een intakegesprek wordt gepland of dat wordt verwezen naar een collega instelling.

Wachttijd voor intake en begeleiding

Jong! heeft geen wachttijden voor intake en begeleiding. Nadat de cliënt zich heeft aangemeld, via mail of telefoon, wordt er direct een afspraak voor intake gemaakt.

Jong! heeft naast face-to-face contact, ook contact met cliënten en ouders via email, what’s app of telefoon. Via de email en what’s app worden geen zorginhoudelijke zaken gedeeld, in verband met de privacy.

Aanmelding en intake

Jong! ontvangt de aanmeldingen in de meeste gevallen telefonisch of via email. Klik hier voor onze contactgegevens. Het doel van het intakegesprek is het in kaart brengen van de hulpvraag, bepalen van stappen tijdens de hulpverlening en dit bespreken met de cliënt/ouders. Tevens wordt de financieringsstroom besproken. Er vindt een klachteninventarisatie plaats, met als resultaat afspraken over de hulpverlening die worden vastgelegd in een hulpverleningsplan. Indien cliënt akkoord gaat, wordt er direct een afspraak voor de start van de hulpverlening en/of dagbesteding gemaakt.

Hulpverleningstraject

Op basis van de informatie die wordt verkregen in de intake, zal er een hulpverleningsplan worden opgesteld. Hierbij wordt de frequentie van hulpverleningsmomenten, het maximum aantal dagdelen/uren en de methode van hulpverlening besproken met de cliënt/ouders en vastgelegd. De wensen van cliënt/ouders worden uitgevraagd en zijn leidend in het besluitvormingsproces. Tevens wordt het doel van de hulpverlening en de verwachtingen van beide partijen besproken. Overeenstemming met de cliënt/ouders over bovenstaande zaken is noodzakelijk voor start van de begeleiding.

De hulpverlening zal worden uitgevoerd door bevoegde en bekwame (ambulante) hulpverleners met een opleiding in de zorg. Tevens zal bij alle trajecten minimaal een van de contactpersonen betrokken zijn. Rondom bereikbaarheid van de ambulante hulpverlener worden afspraken gemaakt met de cliënt/ouders. Contact buiten de afspraken verloopt via telefoon of email. Eens per half jaar worden de doelen uit het hulpverleningsplan en de (on)tevredenheid van de cliënt besproken met cliënt/ouders en eventueel aangepast.

 

Afsluiting/nazorg

Op het moment dat er geen hulpvraag meer is richting Jong!, zal de hulpverlening worden afgesloten. In het eindgesprek wordt er voor iedere cliënt bekeken of er behoefte is aan andere begeleiding/nazorg. In de mogelijkheden zal Jong! dan meedenken. De resultaten van de hulpverlening zullen tevens worden besproken met cliënt/ouders, middels het evalueren van het hulpverleningsplan. Het eindgesprek is belangrijk ter afsluiting en evaluatie van de begeleiding en de randzaken hier omheen. Jong! maakt gebruik van clienttevredenheidsvragenlijst. De cliënttevredenheidsvragenlijst zal tijdens de evaluatiegesprekken en het eindgesprek worden afgenomen. De organisatie wil de resultaten van deze vragenlijsten gebruiken om de zorg te blijven verbeteren en cliënttevredenheid te vergroten.